Oprettet: 6. juli 2017

Elg jagt – drivjagt

Elg også kendt som (Alces Alces) er det største pattedyr i Estland, der vejer op til 600 kg. Elge spiser op til  20-40 kg friske skud fra træer og græs om dagen. Skovleformede horn dekorerer kun tyrens hoved, hvilket gør dette dyr til et populært jagttrofæ.

Om drivjagten:

I skoven har vi for det meste et bloksystem, hvilket gør drivjagten let og simpel. Når jægerne har omringet det område, hvor jagten afholdes, vil klapperne starte drevet og forhåbentlig bringe dyrene frem til skyttelinjen.

Nogle gange bliver hunde frigivet for at finde og jagte dyrene til jagten. For succesen med en sådan jagt er det nødvendigt at have nok jægere, for at kunne omringe området effektivt. Bedste gruppestørrelse er 12-15 jægere.
På grund af det faktum, at vores jagtområder som støder op til Soomaa Nature Conservation-områder, hvor der ikke er jagt, har vi mærkbart højere overflod af dyr og procentdelen af ​​trofæstyrene så andre steder.
Der er ca. 12 000 elge / moose i Estland, hvoraf ca. 4000 jages hvert år. Uanset dette er antallet af elge i Estland ikke mindsket, fordi befolkningstilvæksten er 30% om året.
5 dages tur (jagtdage fredag, lørdag og søndag)

Drivjagten udføres i et fremragende elge – region i Estland, Soomaa National Reserve park.

Dagsorden:

Morgenmad, transport  til jagtpladsen, drev nr. 1, drev nr. 2, varm suppe og kaffe ved ildsted, drev nr. 3, drev nr. 4 (afhængig af tidsspredning) og parade og derefter afslapning i indkvarteringsområdet, hvor der er aftensmad, her serveres mad og saunaen er tændt.

Drivjagt er organiseret for grupper på mindst 12 jægere.
Tilladt at jage: moose – bull w. Enhver størrelse vinkler, ko, kalv; Rådyr, buk inkl. Enhver størrelse gevirer, då og kid; Vildsvin – keiler mand w. Enhver størrelse tusks, grise, årlinger og søer; Reed deer (hjorte) (lille befolkning) – stag w.any størrelse gevirer, ko, kalv

Pakkepris
€ 1.500 i 5 dage,
1 jæger

Prisen inkluderer
• Overførsel fra / til lufthavn
• Transport på territorium
• Estiske jagtilladelser
• Vejledning af PH
• Field Trophy forberedelse
• Trofæmåling
• morgenmad
• Frokost i skoven
• Aftensmad
• Te / Kaffe
• Alle jægere er indkvarteret i værelser til 2 personer. 1 person / værelse mod ekstra gebyr.
Prisen inkluderer ikke:
• Pistol leje – 50 € / dag, ammunition er ekstra
• Alkoholholdige drikkevarer
• Tips
• Forsikring
• Taxidermitjenester
• Transport / fragt af trophies til jægers oprindelsesland.
• Spildkød.

 

Moose hunting

Elk/moose (Alces alces) is the largest mammal in Estonia, weighing up to 600 kilograms. Elks/moose are herbivores and consume 20-40 kg fresh shoots from trees and grass in a day. Shovel-shaped horns decorate only the heads of the elk/moose bulls, which make this animal a craved hunting trophy.

 

About driven hunt

 

In forest we have mostly block system, what make driven hunt arrangment easy and safty.  When the hunters have surrounded the area where driven hunt will be held, then beaters will start mooving and scare animals to hunting line directions. Sometimes dogs will be released to find and chase the animals to the line of hunt. For the success of such a hunt it is necessary to have enough hunters, to be able to efficiently surround the area. Best group size is 12-15 hunters.

Due to the fact that our hunting areas are adjacent to the Soomaa Nature Conservation areas, where no hunting is done, we have noticeably higher abundance of animals and the percentage of trophy bulls then elsewhere.

There are approximately 12 000 elks/ moose in Estonia, from which about 4000 are hunted every year. Regardless to this, the number of elks/moose in Estonia has not diminished, because the population growth is 30 % a year.

Moose driven hunt 5 days trip(hunting days Friday,Saturday and Sunday)

 

Moose  driven hunt is done in exelent moose hunt region in Estonia next Soomaa National Reserve park. Agenda: breacfast, transfer to hunting ground, drive nr 1, drive nr 2, hot soup and coffe in fire place, drive nr 3, drive nr 4(depending on time scedual) and parade, then mooving back in accommodation where is dinner will be served and sauna is hot.

Driven hunts are organized for groups minimum of 12 hunters.

Allowed to hunt: moose – bull w. any size antlers, cow, calf; roe deer, buck w. any size antlers, doe and kid; boar – keiler male w. any size tusks, piglets, yearlings and sows; red deer(small population) – stag w.any size antlers, cow, calf

 

Package price

€1,700 for 5 days,
1 hunter

 

Price Includes

 • Transfer from/to airport
 • Transport on territory
 • Estonian hunting permits
 • Guiding by PH
 • Field trophy preparation
 • Trophy measurement
 • Breakfast
 • Lunch in forest
 • Dinner
 • Tea/Coffee
 • All hunters are accommodated in rooms for 2 persons. 1 person/room for extra fee.

Price DOES NOT include

 • Gun rental – 50 €/day, ammo is extra
 • Alcoholic drinks
 • Tips
 • Insurance
 • Taxidermy services
 • Transport/shipping charges of the trophies to the hunters country of origin.
 • Game meat.