Oprettet: 10. januar 2015

Drivjagt i Polen

I tids­rum­met 15. ok­to­ber til 15. ja­nu­ar kan Re­modex Jagt til­by­de ve­lor­ga­nise­rede driv­jagter, hvor man kan nedlægge kron­vildt, dåvildt, vild­svin samt rå og lam.
Grup­per på 12-15 jæge­re er et for­nuftig an­tal, hvor man i løbet af da­gen dri­ver ca. 8-10 såter.
Nor­malt vil en grup­pe på 12-15 jæge­re nedlægge ca. 30-45 stk. vildt på en 3-da­ges jagt, og man­ge af vo­re gæster har gjort en årlig driv­jagt til en fast tra­diti­on.
Der er ta­le om en helt an­derle­des op­le­vel­se end en ty­pisk dansk driv­jagt med rif­fel, og når man rej­ser og kom­mer nye ste­der, må vi lægge vo­re eg­neskik­ke bag os og vil op­le­ve en jagt, hvor in­tensi­tet, vild­trig­dom og hur­ti­ge skud er nye ing­re­di­en­ser på den­ne form for jagt.