Oprettet: 10. januar 2015

Bukkejagt i Polen

Buk­ke­jag­ten er i 2015 fra lørdag den 9 maj og slut­ter med ud­gangen af sep­tember. Star­ten af buk­ke­jag­ten i mid­ten af maj er en særde­les guns­tig pe­ri­ode, da afgrøder­ne er for­hold­svis la­ve og man har stor mu­lig­hed for at bes­kue råvildt ove­ralt på mar­kerne. Løvsko­ven er ik­ke tæt af bla­de, hvil­ket gi­ver mu­lig­hed for at møde den færdig­fe­jede stærke buk på et spor el­ler i en af man­ge flot­te sko­ven­ge som Po­len by­der på i stort an­tal.